• Prima   /  Mass-media   /  Întrebări frecvente   /  Pentru lucrătorii migranţi

  Pentru lucrătorii migranţi

    Sunt reprezentantul unei companii din Republica Moldova care intenționează să detașeze un angajat pe teritoriul altui stat cu care este încheiat un acord internațional în domeniul securității sociale la care Republica Moldova este parte. Care sunt condițiile pentru emiterea formularului necesar în acest scop?

  La momentul actual, Republica Moldova are încheiate acorduri internaționale în domeniul securității sociale bazate pe principiul proporționalității cu 16 țări, dintre care, cu următoarele țări, este prevăzută posibilitatea emiterii formularului privind legislația aplicabilă pentru un lucrător detașat pe teritoriul celuilalt stat contractant: Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Republica Belarus, Turcia, Grecia și Germania. Aceste acorduri presupun oferirea dreptului unui lucrător migrant de a activa pe teritoriul unui stat cu care este încheiat un acord internațional în domeniul securității sociale rămânând în continuare a fi supus legislației de securitate socială din statul de detașare, contribuțiile de asigurări sociale fiind achitate doar în statul de detașare, adică în Republica Moldova în cazul dat. Pentru aceasta, lucrătorul detașat, lucrătorul independent sau reprezentantul legal trebuie să se adreseze la Casa Națională de Asigurări Sociale cu o cerere, la care se vor anexa toate documentele justificative, după care se va emite Formularul privind legislația aplicabilă, potrivit căruia acesta ar putea activa pe teritoriul celuilalt stat contractant. Modelul cererii, precum și lista documentelor necesare o puteți găsi pe pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale, la compartimentul Relații internaționale, rubrica Informații utile pentru lucrătorii migranți.

    Republica Moldova încheie acorduri bilaterale în domeniul asigurărilor sociale cu diferite ţări. Ce presupun aceste documente şi care sunt beneficiile pentru cetăţenii țării noastre?

  În prezent avem semnate 21 acorduri internaționale în domeniul securităţii sociale. Putem să diferenţiem aceste acorduri în două categorii: prima categorie sunt acordurile bazate pe principiul teritorialităţii, iar cea de-a doua - pe principiul proporţionalităţii. În prima categorie de acorduri se includ acordurile cu Federaţia Rusă, Ucraina, Azerbaidjan şi Uzbekistan, iar în a doua categorie cu România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, Turcia, Republica Belarus, Republica Elenă, Republica Italiană şi Regatul Spaniei. Acordurile bilaterale bazate pe principiul proporţionalităţii prevăd că atât Republica Moldova, cât şi statul contractant vor calcula şi achita pensia doar pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, iar pensia va fi stabilită conform legislaţiei fiecărui stat şi va fi transferată persoanei pe teritoriul statului în care beneficiarul își are domiciliul. Principiul teritorialităţii prevede că, în caz de trecere cu domiciliul permanent în statul contractant, cetăţeanul Republicii Moldova are dreptul la pensie, indiferent dacă el a lucrat în această ţară sau nu. Respectiv, perioada activităţii de muncă din Moldova este luată în calcul la stabilirea pensiei, ca şi cum solicitantul de pensie ar fi lucrat pe teritoriul acestui stat contractant.

    Сum are loc, de fapt, stabilirea pensiilor conform acordurilor bilaterale bazate pe principiul teritorialităţii?

  În cazul în care, persoana a realizat un stagiu de cotizare pe teritoriul Republicii Moldova, dar la atingerea vârstei de pensionare sau chiar după stabilirea pensiei a decis să-şi schimbe locul de trai permanent în unul din statele cu care avem încheiate astfel de acorduri bazate pe principiul teritorialităţii, persoanei i se va stopa dreptul la pensie în Republica Moldova şi îi va fi stabilită o altă pensie după noul loc de domiciliu în statul de domiciliu permanent parte la acord, în conformitate cu legislaţia acestuia.

    Pentru a beneficia în Moldova de pensie minimă trebuie să confirmi 15 ani de stagiu de cotizare (muncă). Dar dacă persoana a lucrat 14 ani şi 9 luni şi a plecat la muncă în altă ţară cu care Republica Moldova a semnat un acord bilateral, ea nu va beneficia de prestaţii sociale?

  Dacă vorbim despre legislaţia naţională, o persoană care nu a realizat minim 15 ani de stagiu de cotizare pe teritoriul Republicii Moldova, o dată cu atingerea vârstei de pensionare va beneficia doar de o alocație socială din partea statului. În cazul în care persoana a activat legal în statele cu care Republica Moldova are semnat un acord internațional în domeniul securităţii sociale bazat pe principiul proporțional, atunci există posibilitatea de a totaliza perioada de stagiu care îi lipseşte, pentru a dobândi dreptul la pensie. Semnarea acordurilor internaționale în domeniul securităţii sociale permite totalizarea stagiului de cotizare, la atingerea vârstei de pensionare. Cetăţeanul posedă dreptul de a i se calcula stagiul de cotizare (de muncă) realizat atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în statul în care a activat în mod legal pentru a obține dreptul de a beneficia de pensie. De exemplu, dacă stagiul de cotizare în Republica Moldova constituie 14 ani şi 9 luni, iar în Bulgaria - 5 ani, atunci persoana are dreptul la pensie, calculată din venitul mediu lunar asigurat realizat pe parcursul a 14 ani şi 9 luni. Ulterior, la atingerea vârstei de pensionare, conform legislației statului în care a activat, persoanei îi va fi acordată prestația corespunzătoare și din partea statului cu care Republica Moldova are semnat un acord internațional pe principiul proporționalității.

    Să presupunem că un cetăţean al Republicii Moldova a decis să se mute cu traiul permanent în una din ţările cu care a fost încheiat un acord bazat pe principiul teritorialităţii. Poate el să aleagă în care ţară va primi pensia?

  O condiţie de bază a acestui tip de acord este strămutarea locului permanent de trai pe teritoriul unuia dintre cele două state. Dacă, spre exemplu, persoana a ieşit la pensie în Republica Moldova şi din motive familiale este nevoit să-şi schimbe locul de trai permanent, fie în Federaţia Rusă sau în Ucraina, ea cade sub incidenţa acestui tip de acord bilateral. Cetăţeanul nu poate trăi concomitent pe teritoriul Moldovei şi al Rusiei şi să beneficieze de pensie în Federaţia Rusă şi Moldova. Potrivit prevederilor în vigoare, persoanei care a plecat din Republica Moldova i se suspendă plata pensiei pe teritoriul ţării noastre şi i se stabileşte o pensie la noul loc de trai, conform legislaţiei acestui stat. 

    Persoana care a atins vârsta de pensionare are posibilitatea să retragă din bugetul asigurărilor sociale toate contribuţiile pe care le-a transferat pe parcursul anilor cât a lucrat în altă ţară?

   

  Contribuţiile nu pot fi retrase din fondurile de asigurări sociale de stat. Acordurile internaționale în domeniul securității sociale semnate de către Republica Moldova prevăd doar stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale de stat în baza perioadelor contributive realizate şi îi vizează doar pe acei cetăţeni care sunt asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale. 

   

    Mă numesc Natalia P., aţi putea să-mi răspundeţi, în cazul în care tatăl meu, în prezent activează în Federaţia Rusă, iar peste doi ani va atinge vârsta de pensionare. Întrebarea este dacă tatăl meu va beneficia de pensie din partea Rusiei în Moldova?

   

  Atunci când tatăl Nataliei se va stabili cu traiul permanent în Republica Moldova și va atinge vârsta de pensionare, la stabilirea pensiei se va lua în calcul, inclusiv, stagiul de cotizare realizat în Federaţia Rusă. În ceea ce priveşte venitul acumulat pe teritoriul Federației Ruse, acesta va fi asimilat cu salariul mediu lunar al unui angajat cu o profesie similară din ţara noastră. Dacă acest cetăţean va decide să rămână pe teritoriul Federaţiei Ruse şi va atinge acolo vârsta de pensionare, potrivit prevederilor legale ale acordului, la stabilirea pensiei se va ţine cont de stagiul de cotizare realizat în Republica Moldova şi va fi efectuată aceeaşi procedură de asimilare a veniturilor achitate în Republica Moldova, potrivit legislaţiei ruse.

   

    Am lucrat 12 ani în Turcia până în 1992 după care am revenit în Moldova. În curând voi ieşi la pensie. La stabilirea pensiei se vor lua în calcul şi anii lucraţi în această ţară?

  Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia în domeniul securității sociale a fost semnat la 05.05.2017 şi a intrat în vigoare pe data de 1 iunie 2020. Astfel, la împlinirea condiţiilor legale conform legislaţiei Republicii Turcia, cetăţeanul are dreptul să beneficieze de pensie pentru 12 ani lucraţi legal în Turcia. Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova va acorda şi calcula pensia pentru anii efectiv lucraţi pe teritoriul Republicii Moldova.

    Dacă o persoană este cetăţean al Moldovei, dar activează prin cumul în bază de contract pentru o companie de peste hotare, la stabilirea pensiei vor fi luate în consideraţie şi contribuţiile achitate în ambele ţări?

  Activitatea prin cumul pe teritoriul Republicii Moldova se ia în considerare la stabilirea pensiei doar în cazul în care se achită contribuţii de asigurări sociale de stat. Dacă ar fi să vorbim despre acordurile internaţionale în domeniul securităţii sociale este important ca perioadele de lucru în ambele state să nu se suprapună, dacă se realizează procedura de totalizare a stagiului de cotizare. Dacă persoana activează în Republica Moldova şi concomitent prestează unele servicii în bază de contract individual de muncă în unul dintre statele cu care ţara noastră are semnat un acord internațional în domeniul securității sociale, la stabilirea pensiei fiecare parte contractantă la acord va calcula pensia pentru stagiul de cotizare realizat pe teritoriul său.

     Ce acte trebuie să prezinte la instituţia de asigurări sociale cetăţenii care au stagiu de cotizare realizat atât în Moldova, cât şi în străinătate? Este vreo diferenţă?

   

  Nu sunt diferențe, deoarece în conformitate cu principiul egalității de tratament care guvernează materia acordurilor internaționale în domeniul securității sociale, la aplicarea legislației unui stat contractant, persoanele cuprinse de domeniul personal de aplicare al acordului vor beneficia de tratament egal ca și cetățenii celuilalt stat contractant. Persoana care a lucrat o anumită perioadă peste hotarele ţării prezintă la subdiviziunea teritorială a CNAS sau la aparatul central al CNAS, aceleaşi documente ca şi persoanele care activează doar pe teritoriul Republicii Moldova. Numai în cazul în care este necesară cumularea stagiului de cotizare realizat în Republica Moldova şi celui de peste hotare, este necesară o confirmare a stagiului de cotizare de la instituţia competentă de asigurări sociale din statul respectiv.

   

    Dacă persoana a atins vârsta de pensionare în perioada când se afla la lucru peste hotare, trebuie ea oare să revină în ţară pentru a-şi stabili personal pensia sau îi poate încredinţa acest lucru unei rude?

   

  Potrivit legislaţiei Republicii Moldova în vigoare, persoana care a atins vârsta de pensionare poate să depună o cerere în mod personal sau prin intermediul persoanei împuternicite prin procură la CTAS, după locul de trai, la care să anexeze întregul set de documente justificative, conform legislației Republicii Moldova, în vederea stabilirii pensiei. În cazul în care solicitantul se află în una dintre ţările cu care au fost semnate acorduri internaționale în domeniul securității sociale, şi la atingerea vârstei de pensionare doreşte ca pensia să-i fie stabilită în Republica Moldova, acesta trebuie să se adreseze la instituţia competentă de asigurări sociale după locul de trai pentru a depune o cerere, anexând tot pachetul necesar de documente justificative. La rândul său, instituţia competentă de asigurări sociale din statul contractant va anexa propriile acte confirmative privind stagiul de cotizare realizat pe teritoriul acestei ţări şi va remite toate actele în adresa CNAS. 

   

    Sunt pensionară şi primesc pensie din Federaţia Rusă. Anterior am primit 2 ani pensie în Republica Moldova. Patru ani mai târziu vreau să-mi transfer pensia din Rusia în Moldova. Cum voi primi pensia aici şi îmi va fi ea oare indexată, doar în Moldova mi s-a calculat pensia cu cinci ani în urmă, iar în această perioadă pensiile localnicilor au fost indexate de câteva ori?

   

  La momentul de faţă CNAS aplică Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii semnat la 10.02.1995 şi care a intrat în vigoare la 04.12.1995. Acordul stipulează că stabilirea pensiilor cetăţenilor ambelor state se efectuează la domiciliul lor permanent. Concomitent, art. 7 al Acordului nominalizat prevede că la strămutarea pensionarului de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat, plata pensiei la fostul domiciliu încetează în cazul în care legislaţia statului în care s-a strămutat prevede aceleaşi temeiuri pentru stabilirea pensiei. La noul domiciliu al pensionarului pensia se stabileşte din luna următoare celei de suspendare a plăţii ei la fostul domiciliu, dar nu mai mult decât pentru şase luni înainte de obţinerea înscrierii sau vizei de reşedinţă. Drept urmare, în cazul strămutării pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei care anterior (înainte de strămutare în Federaţia Rusă) a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă în sistemul public de asigurări sociale al Republicii Moldova, reluarea drepturilor la pensie se efectuează în baza cererii depuse la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu prezentarea buletinului de identitate. Drept urmare, plata pensiei va fi reluată în baza datelor din dosarul personal de pensionare rechemat oficial de la Direcţia Fondului de Pensii din Federaţia Rusă, cuantumul pensiei fiind actualizat în baza indexărilor efectuate din momentul suspendării plăţii pensiei pe teritoriul Republicii Moldova.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY